Onze ontwikkelingen

Krukinelkaarzetten formaat169

Dit stuk geeft een omschrijving van de gerealiseerde kwaliteit in schooljaar 2016–2017 en de onderwijskundige ontwikkelingen die in het schooljaar 2017-2018 centraal staan.

Doelen

Ieder schooljaar wordt de kwaliteit van het onderwijs geëvalueerd middels klassen- en flitsbezoeken bij de leerkracht door de directeur en de intern begeleider en/of door een externe begeleider.

Op de Onderwijs teamdag van 7 juni 2017 hebben de scholen het eigen programma van het afgelopen schooljaar geëvalueerd: het klassenmanagement, de doorgaande leerlijnen van het onderwijs, het functioneren van het team, de resultaten en prestaties van de leerlingen en de ICT ontwikkelingen (Informatie- en Communicatietechnologie) zoals de voortgang van de website.

De evaluatiegegevens en de ingezette ontwikkelingen zijn de basisgegevens geweest voor de ambities voor het nieuwe schooljaar.

Planning schooljaar 2017-2018 onderwijsteam breed – een vooruitzicht.

-ICT-beleid voor onderwijsteam 7

We willen beleid voor ons onderwijsteam ontwikkelen. De stip op de horizon voor onze scholen is (2019) om de kinderen meer zelf de doelen te laten bepalen. We zijn er van overtuigd dat kinderen graag willen leren. En daarin ondersteunen we hen. Daarbij willen wij die ICT invoeren die past bij dit doel, bij deze ontwikkeling. We willen hierbij gebruik van de diensten van ‘Kennisnet’. It Bynt in Winsum heeft intussen ICT-beleid opgesteld en dit willen we uitspreiden over de 3 andere scholen.

-Implementeren van ‘School Monitor, ‘Kwaliteit op school’.

De komende jaren implenteren we ‘School Monitor’ in onze organisatie van onderwijsteam 7 en ook in de individuele scholen. ‘School Monitor’ is dé digitale oplossing rondom organisatie ontwikkeling en kwaliteitsborging in het onderwijs en geeft grip op het borgen van de de ontwikkelingen binnen onze scholen en op onderwijsteam niveau.

-‘Greidhoeke goes onderwijs’

Greidhoeke goes onderwijs is het project dat de vier scholen van onderwijsteam 7 doen. Het is een initiatief van Stichting Greidhoeke festival en de onderwijsteam 7.

De grutto wordt geboren in de weilanden bij onze scholen. Het is een mooie vogel die zeer tot de verbeelding spreekt. Een vogel ook die ernstig bedreigd wordt.

In het project volgen de kinderen de grutto op zijn trektocht door de wereld. Het project benadrukt het belang en de waarde van diversiteit. De grutto heeft dit nodig en de mens ook. De kinderen onderzoeken daarvoor hun omgeving en maken kennis met allerlei mensen, natuur en cultureel erfgoed uit de omgeving. Dit onderzoeken gaat op een onderwijskundige manier die is ontwikkeld door de Universiteit Groningen en onze school De Stjelp in Baard. Het zogenaamde Verhalend ontwerp en Onderzoekend leren. Ons project is daarom ook partner van CH2018 en Kening fan ‘e Greide, NHL en Akte2/ Cultuurkwartier Sneek.

Doelen 'Uniek podium en grenzen voorbij':

Diversiteit

Een belangrijk doel van het project is dat we met de kinderen de waarde van diversiteit van mensen, en cultuurgoed en activiteiten (en boeken) willen ontdekken en gebruiken. En het belang er van zien. De grutto heeft diversiteit nodig in zijn voedsel en omgeving. Daarvoor blijft hij niet alleen in Friesland, maar gaat hij ook naar andere landen en landschappen. De grutto heeft dat nodig; de mens ook. Op die manier volgen wij de grutto op zijn trektocht door de wereld. Met dit doel in het hoofd (en hart) heb je de kans om de school uit te gaan de omgeving in, maar ook om de wereld in de school te halen. Dit is waarom ons project zich aansluit bij Kening van de Greide en de Culturele Hoofdstad 2018. Dit zijn initiatieven die de diversiteit ook benadrukken en willen bewaren.

Dit jaar willen wij contacten aangaan met kinderen van scholen die op de trekroute van de grutto liggen: Spanje en Senegal. Met die kinderen willen wij kennismaken en in februari een onderwijsproject doen. In mei/juni 2018 sluiten wij het project af.

Verhalend ontwerp

Deze didactiek wordt vanaf dit schooljaar toegepast in ons onderwijs in groep 1 t/m 4. In september 2017 is de tweede scholing voor de leerkrachten om deze vorm in de klas vorm te kunnen geven. In een Verhalend Ontwerp (Steve Bell) verlopen de leeractiviteiten als een verhaal, een verhaal dat door de leerlingen zelf voor een groot deel wordt ingevuld of afgemaakt. Kenmerkend voor deze vorm van onderwijs is de betrokkenheid van de leerlingen en de samenhang tussen de verschillende vakken in zinvolle contexten. Er wordt ingehaakt op de werkelijkheid van de leerlingen. Leerlingen worden aangesproken op wat ze kunnen en krijgen ruimte voor eigen beslissingen en het nemen van initiatieven.

Onderzoekend leren

De didactiek van onderzoekend leren is gebaseerd op de methode van natuurwetenschappelijk onderzoek. In zeven stappen doorlopen kinderen een onderzoek cyclus (Van Graft, M. & Kemmers, P. (2007). Deze vorm van leren wordt vanaf dit schooljaar toegepast in ons onderwijs in groep 5 t/m 8. In september 2017 is de tweede scholing voor de leerkrachten om deze vorm in de klas vorm te kunnen geven.

STAP 1. INTRODUCTIE

Leerlingen maken kennis met een onderwerp of probleem.

STAP 2. VERKENNEN

Dit onderwerp gaan ze vervolgens in de breedte verkennen

STAP 3. ONDERZOEK OPZETTEN

Ze zetten een onderzoek op aan de hand van een (eigen) vraag.

STAP 4. ONDERZOEK UITVOEREN

Ze voeren dit onderzoek uit.

STAP 5. CONCLUDEREN

Ze trekken een conclusie.

STAP 6. PRESENTEREN

Ze verwerken het geleerde in een presentatie van hun onderzoeksresultaten.

STAP 7. VERDIEPING/ VERBREDING

Tot besluit brengt de leerkracht verbreding of verdieping aan door het geleerde toe te passen in andere contexten of door verbinding te leggen.

-Ouderportaal van ParnasSys (administratiesysteem van school)

De ouderportal wordt dit schooljaar ingevoerd op De Stjellp Baard, De Romte, Itens en De Opslach in Wommels (Zie voor meer uitleg het verslag van 2016-2017).

Kindgesprekken

De 4 scholen van ons onderwijsteam zijn in ontwikkeling in het ‘denken in doelen’ (kinderen de leerstof zoveel mogelijk op maat geven), waarbij leerlingen eigenaar zijn van hun leertraject. Op onze scholen willen we de hiervoor benodigde leerkrachtvaardigheden versterken, waaronder het coachen van leerlingen en het voeren van kindgesprekken. In de komende twee schooljaar gaan we hiermee aan de slag door het volgen van een cursus kindgesprekken. We willen tijdens deze cursus dit gaan toepassen in het onderwijs.

Respectprotocol

Dit respectprotocol heeft als doel: “Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode

veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen”. Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken. Dat vraagt wel, dat wij kinderen leren zich assertief op te stellen. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan! Leerkrachten en ouders uit de medezeggenschapsraad onderschrijven gezamenlijk dit Respectprotocol.

Sinds 1 januari 2006 is het wettelijk verplicht om als school een zorgplan te hebben. Een onderdeel van dit plan is een Respectprotocol. Het Respectprotocol geeft kinderen, leerkrachten en ouders duidelijkheid over hoe gehandeld wordt in het geval van respectloos gedrag op school. Wij vinden het als school heel belangrijk dat leerlingen elkaar respecteren en dat pesten wordt voorkomen.

Op deze manier dragen de leerlingen deze waarde in de toekomst met zich mee. Door het gebruik van de methode Leefstijl merken we dat het daadwerkelijk gevoel van pesten af is genomen. Met name het stappenplan van de mediation helpt om leerlingen zich meer verantwoordelijk te laten voelen voor eigen gedrag.

Daarnaast starten we volgend schooljaar met de ‘Kanjertraining’ om als school een eenduidige aanpak te hebben voor het veranderen van gedrag.

Het respectprotocol is intussen opgesteld voor de school It Bynt in Winsum en wordt dit schooljaar aangepast voor de andere 3 scholen.

Drietalig onderwijs (3TS) in OT7

3TS staat voor drietalige school. Op deze scholen worden Nederlands, Fries en Engels als voertaal gebruikt. Op sommige dagdelen wordt er dus in het Fries of Engels les gegeven. Er zijn meerdere varianten van een drietalige school.

Startvariant 1: Gericht op streektaalgebieden, inzet: positieve taalattitude, aandacht voor Engels en basale passieve beheersing van het Fries.Startvariant 2: Gericht op stadsscholen, inzet: positieve taalattitude, aandacht voor Engels en basale leerlijn Fries.3TS-Basis: Gericht op alle scholen, basisprogramma Engels en Fries als vak en voertaal van groep 1 tot en met 8.3TS-Plus: Gericht op 3TS basisscholen, vervolgprogramma Engels en Fries als vak en voertaal, inclusief standaard VVTO.3TS-Ster: Gericht op 3TS-Plus basisscholen, verrijkingsprogramma Engels en Fries als vak en voertaal, inclusief internationalisering.

De Romte in Itens is een 3TS-PLUS school en wil zich ontwikkelen tot een 3TS-Ster school.

De Stjelp in Baard en De Opslach in Wommels gaan dit schooljaar proberen zich te certificeren voor de 3TS-Basis. En It Bynt in Winsum gaat in 2018-2019 voor de 3TS-Basis-certificering.

Verslag van schooljaar 2016 - 2017 - een terugblik:

-Stichting LeerKRACHT

De laatste twee scholen van ons onderwijsteam, nl: De Stjelp in Baard en

It Bynt in Winsum, hebben dit schooljaar de training van ‘Stiching Leerkracht’ gevolgd. Alle vier scholen gaan vanaf dit schooljaar aan de slag met de cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’. Hierin werken leraren en schoolleiding intensief samen om het onderwijs op school naar eigen inzicht te verbeteren. Drie processen (‘kerninterventies’) staan hierin centraal, nl.:

Bordsessie (BS): effectieve, korte teamsessies, waarin leraren en schoolleiding wekelijks (leerling)resultaten bespreken, doelen bepalen en verbeteracties afspreken.Gezamenlijk lesontwerp (GL): Vertaling van de doelen van het bord naar de dagelijkse lespraktijk. Leraren bereiden samen lessen voor, bepalen per les wat ze willen bereiken en innoveren zo het onderwijs.Lesbezoek+Feedback (LB+FB): Leraren observeren bij elkaar of het bij GL beoogde effect op de leerlingen wordt behaald en bespreken dit samen na.Leerling (LL): Inspiratiebron voor de verbetering en klankbord voor de leraar en schoolleiding.

Leraren leren zo van elkaar en innoveren samen het onderwijs.
Gearhing is hiermee de eerste primair onderwijsinstelling in Friesland die is aangehaakt. In het kader van leerKRACHT is een aantal leerkrachten van Gearhing tot leerKRACHT coaches opgeleid. Voor ons onderwijsteam is dit Hillie Ypma, leerkracht van It Bynt in Winsum. De coach staat de teams bij om zich het concept van LeerKRACHT eigen te maken. De opgeleide coach kan de expertise vervolgens in gaan zetten voor alle scholen van onderwijs-team 7. De inzet is dat binnen 4 jaar alle Gearhing onderwijsteams mee gaan doen.

-Traject tevredenheidspeiling

Er is dit schooljaar een tevredenheidspeiling gehouden op alle scholen voor de leerlingen
(gr. 5 t/m 8), ouders en onderwijzend personeel. Het rapport van de ouders is verspreid onder de ouders en staat op de website van de school. Punten kunnen eventueel nog worden besproken op de ouderavond van de school van dit schooljaar 2017-2018. De groepsleerkracht heeft de uitkomsten met de leerlingen besproken. Belangrijke aandachtspunten zijn meegenomen in de meerjarenplanning.

-Ouderportaal van ParnasSys (administratiesysteem van school)

Omdat we onze ouders graag op de hoogte willen houden van de vorderingen van hun kind(eren) en de ontwikkelingen op school. Het ParnasSys ouderportaal biedt de mogelijkheid deze vorderingen van de kinderen te laten zien. Tevens kunnen de ouders de eigen (kern)gegevens bijwerken zodat deze altijd 'up- to- date' zijn. Op It Bynt in Winsum is dit ingevoerd, de andere scholen volgen nog.

-Beleid opstellen voor het schrijven en hier in opnemen het schrijven naast het tabletgebruik.

Wanneer schrijven de kinderen bij de taalles, begrijpend lezen en de spelling en wanneer wordt de tablet gebruikt? We hebben hier intussen beleid voor het schrijven opgesteld op elke school.

-Opstellen een doorgaande lijn voor het huiswerk op de school De Romte in Itens

Er is huisweekbeleid opgesteld voor elke school dat terug te vinden is op de website van de school.

-ICT-beleid voor onderwijsteam 7

Het ICT-beleid ligt in concept klaar. Dit gaan we in schooljaar 2017-2018 afmaken. Het nieuwe privacy beleid van april 2018 willen we hier in meenemen.

-Implementeren van ‘School Monitor, ‘Kwaliteit op school’.

Er is een cursus geweest voor de het technische gebruik van de schoolmonitor. De directeur en IB’ers gebruiken dit systeem intussen. De doelen van de school komen in deze schoolmonitor te staan met een tijdpad. Voor elk doel is een eigenaar aangewezen die bewaakt dat de activiteiten die nodig zijn ook daadwerkelijk worden uitgevoerd om zo het doel wat gesteld is te bereiken.

-‘Greidhoeke goes onderwijs’

Greidhoeke goes onderwijs is het project dat de vier scholen van onderwijsteam 7 doen. Het is een initiatief van Stichting Greidhoeke festival en onderwijsteam 7.

De grutto wordt geboren in de weilanden bij onze scholen. Het is een mooie vogel die zeer tot de verbeelding spreekt. Een vogel ook die ernstig bedreigd wordt.

In het project volgen de kinderen de grutto op zijn trektocht door de wereld. Het project benadrukt het belang en de waarde van diversiteit. De grutto heeft dit nodig en de mens ook. De kinderen onderzoeken daarvoor hun omgeving en maken kennis met allerlei mensen,de natuur en het cultureel erfgoed uit de omgeving. Dat onderzoeken gaat op een onderwijskundige manier die is ontwikkeld door de Universiteit Groningen op o.a. onze school De Stjelp in Baard.
Ons project is partner van CH2018 en Kening fan ‘e Greide.

Het is project is op 1 maart 2017 gestart met een inspiratiedag voor alle kinderen in Wommels. Daarna zijn er twee projecten geweest waarbij de kinderen kennis hebben gemaakt met boeren en kunstenaars en dorpsbewoners. In die projecten hebben wij de grutto verwelkomd en uitgezwaaid. De kinderen hebben hun onderzoeken gepresenteerd. Ook hebben we een lied opgenomen en een clip gemaakt. Van alle activiteiten en onderzoeken maken de kinderen regelmatig een journaal. Iedereen kan het project volgen op facebook.

Het project loopt door in 2018.

Doelen 'Uniek podium en grenzen voorbij':

• De leerlingen in de basisscholen kennis laten maken met kunst en cultuur in andere landen

(gebieden) van Europa. Unieke ervaring.

• De leerlingen contact laten maken met leeftijdsgenoten in andere delen van Europa.

• De leerlingen Friese kunst en cultuuraspecten/vormen laten ontdekken en delen met

leeftijdsgenoten in andere delen van Europa.

• Met leerlingen, ouders en publiek genieten van het gemaakte werk en de ontdekte kunst en

cultuur in eigen provincie en andere delen van Europa.

• In het kader van KH2018 'voorbeeldproject' voor andere delen van de provincie.

 

InspectieVoldoende formaat169

Inspectierapport
In december 2014 heeft de onderwijsinspectie onze school bezocht. Tijdens deze inspectie is De Stjelp met een voldoende beoordeeld en valt daarmee opnieuw in het basisarrangement.
Klik hier voor het rapport van dit bezoek.